X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Kinderopvang

Het betreft een tussenkomst van het FBZMN in de kosten voor kinderopvang.

VOORWAARDEN – MODALITEITEN - RECHTEN:

 • Kinderopvang door een erkende organisatie die jaarlijks een fiscaal attest aflevert
 • Kinderen tot en met 3 jaar à alle kinderen van 0 jaar tot en met het jaar waarin het kind de leeftijd van 3 jaar bereikt (= 3 jaar wordt in het jaar waarop het fiscaal attest slaat)
 • Recht en uitbetaling vanaf 2020, dit wil zeggen vanaf de fiscale attesten die slaan op het jaar 2019
 • Vergoeding: {{FM03}} per dag vermeld op het fiscaal attest per kind en per arbeid(st)er met een maximum van {{FM03MAX}} per jaar.
  • Indien beide ouders (verwanten) in de sector PC111 tewerkgesteld zijn/waren in het jaar waarop het fiscaal attest slaat, dan is er 2 X recht op de tussenkomst. Dus ook 2 X aan te vragen!
  • De vermelde bedragen zijn bruto bedragen. Er is geen RSZ-inhouding, wel bedrijfsvoorheffing (%)
 • Recht op de tussenkomst geldig
  • Vanaf de tewerkstelling in de sector PC111 – tussenkomst wordt pro rata verrekend aan de hand van het fiscaal attest
  • Tot het verlaten van de sector - tussenkomst wordt pro rata verrekend aan de hand van het fiscaal attest
  • Tot en met het volledige jaar waarin de arbeid(st)er is overleden (volledige fiscaal attest komt in aanmerking)

AANVRAAG TUSSENKOMST

 • Aanvraag dient te gebeuren door de arbeid(st)er
 • De arbeid(st)er dient het formulier FM3, volledig ingevuld en ondertekend in te dienen:
  • Bij zijn/haar syndicale uitbetalingsinstelling indien hij/zij gesyndikeerd is,
  • Bij het Nationaal Secretariaat van het FBZMN, dienst Rechten, Ravensteingalerij 27 bus 7, 1000 Brussel, indien hij/zij niet gesyndikeerd is
 • Toe te voegen bij het aanvraagformulier FM3:
  • Per kind moet een fiscaal attest toegevoegd worden (= altijd verplicht!)
 • Te verklaren op het aanvraagformulier FM3:
  • De verwantschap van de aanvrager ten overstaan van het kind waarvoor de tussenkomst in de kosten voor kinderopvang wordt gevraagd
  • Verklaring op eer dat de aanvrager effectief heeft bijgedragen in de kosten van de kinderopvang voor het kind waarvoor de tussenkomst wordt gevraagd
 • De arbeid(st)er kan het aanvraagformulier FM3 bekomen:
  • Via de website fondsmet.be
  • Bij zijn/haar vakbond
  • Bij het Nationaal Secretariaat van het FBZMN, dienst Rechten

UITBETALING

 • De syndicale uitbetalingsinstelling moet het volledige dossier (aanvraagformulier FM3 met fiscaal attest) onmiddellijk aan het Nationaal Secretariaat van het FBZMN, dienst Rechten, overmaken.
 • De dienst Rechten van het FBZMN zal elk volledig en correct ingevuld dossier behandelen en zo spoedig mogelijk de syndicale uitbetalingsinstelling op de hoogte brengen van haar beslissing:
  • Akkoord voor de betaling van de kosten voor kinderopvang met vermelding van het te betalen bedrag – maximum {{FM03MAX}} op jaarbasis.
  • Niet akkoord voor de betaling van de kosten voor kinderopvang met vermelding van de reden/motivatie waarom het FBZMN niet akkoord gaat.
  • De uitbetaling gebeurt 2 X per jaar door zijn/haar syndicale uitbetalingsinstelling.
   • Op vaste data, namelijk 15 juni en 30 november (of eerstvolgende werkdag indien voornoemde data op zaterdag of zondag valt).
   • De laatstgenoemde datum werd gewijzigd tegenover de onderrichting 2019-02!!! Aanvragen kunnen via de geautomatiseerde wijze bij het Fonds Metaal ingediend worden tot uiterlijk 25 november (voor de betaling van 15 juni is de uiterste geïnformatiseerde indieningsdatum 10 juni).
 • De uitbetaling gebeurt na oplevering van het volledige en correct ingevulde aanvraagformulier, aangevuld met de nodige attesten (fiscaal attest bij elke aanvraag verplicht).
 • De uitbetaling kan pas gebeuren door de syndicale uitbetalingsinstelling nadat zij de goedkeuring van de aanvraag door de dienst “Rechten” van het FBZMN (zie hierboven) heeft ontvangen.
 • Het is daarom van het grootste belang dat elke aanvraag correct en volledig wordt ingediend. Er wordt bij de behandeling voorrang gegeven aan volledig en correct ingevulde aanvragen.

 

De syndicale uitbetalingsinstellingen van het PC111 worden verzocht rekening te houden met deze onderrichting.