X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Privacy Statement

Privacyverklaring

Deze privacyverklaring (de “Privacyverklaring”) is erop gericht u in detail te informeren over ons gebruik van uw persoonsgegevens. Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken, bewaren en delen en welke rechten u geniet in verband met ons gebruik van uw persoonsgegevens.

 1. Bescherming van de persoonsgegevens

Het FBZMN (Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid) heeft tot doel de toekenning van sectorale voordelen vastgelegd bij collectieve arbeidsovereenkomst van paritair comité 111.

Om haar wettelijke opdrachten uit te voeren, werd het FBZMN gemachtigd om persoonsgegevens te verwerken komende van de diverse bestanden van de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid.

Het FBZMN verbindt er zich toe elke regelgeving met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens na te leven. Het neemt mede in rekening de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van de persoonsgegevens (Algemene Verordening Gegevensbescherming; hierna “AVG”), alsook de aanpassingen van de nationale wetten op deze Europese Verordening.

 1. Wie is de verantwoordelijke voor de verwerking?

In het kader van de AVG handelt het FBZMN, voor wat de verwerking van persoonsgegevens betreft, in verschillende hoedanigheden:

 • In het kader van de verwerking van persoonsgegevens betreffende het sociaal sectoraal pensioenstelsel treedt het FBZMN op als verwerker, handelend op instructies van het FZBMN-BIS.
 • Voor alle andere verwerkingen in het kader van de uitvoering van haar wettelijke opdrachten, handelt het FBZMN als verwerkingsverantwoordelijke.

 1. Welke persoonsgegevens verwerken we?

Het FBZMN verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 • Persoonlijke identificatiegegevens (naam, adres, telefoonnummer (indien noodzakelijk), email adres, …);
 • Rijksregisternummer;
 • RSZ-nummer, ondernemingsnummer van de werkgever-natuurlijke persoon;
 • Persoonlijke bijzonderheden (geslacht, taal, geboortedatum, datum overlijden, …);
 • Financiële bijzonderheden (bankrekeningnummer, lonen, bedrag aanvullend pensioen, …);
 • Beroep en betrekking (statuut, …);
 • Loopbaangegevens, gegevens met betrekking tot het arbeidscontract – tewerkstellingsgegevens (tewerkstellingsregime, tewerkstellingsperiode (start- en einddatum), prestaties, bezoldiging (looncode lonen), …);
 • Werkloosheidsgegevens (DMFA);
 • In beperkte mate ziekte gegevens (periode & aard) (DMFA en werkgever);
 • Lidmaatschap vakbond;
 • Gerechtelijke gegevens betreffende gerechtelijke maatregelen (in het kader van schuldbemiddeling, loonbeslag, schuldvordering);
 • Elektronische identificatiegegevens bij het gebruik van de website en de online toepassingen: IP-adres, cookies, …

Het FBZMN verwerkt gevoelige persoonsgegevens, deze beperken zich hoofdzakelijk tot het lidmaatschap van de vakbond in het kader van de uitbetalingen aan rechthebbenden via de uitbetalingsinstellingen. Gevoelige persoonsgegevens zijn persoonsgegevens waaruit ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of levensbeschouwelijke overtuigingen, of het lidmaatschap van een vakbond blijken, genetische gegevens, biometrische gegevens, gegevens over gezondheid, gegevens met betrekking tot iemands seksueel gedrag of seksuele gerichtheid.

Het FBZMN verwerkt in uitzonderlijke gevallen persoonsgegevens betreffende gerechtelijke maatregelen, bijvoorbeeld in het kader van loonbeslag, schuldbemiddeling, ...

 1. Wat zijn onze voornaamste informatiebronnen?

 • Uw persoonlijke identificatiegegevens, rijksregisternummer en persoonlijke bijzonderheden:
  • Officiële instanties via het netwerk van de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid.
  • Via de formulieren van FBZMN die worden ingevuld door de werkgever en / of uitbetalingsinstellingen
 • Uw loopbaangegevens, gegevens met betrekking tot het arbeidscontract – tewerkstellingsgegevens, werkloosheidsgegevens:
  • Officiële instanties via het netwerk Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid.
  • Uw werkgever, desgevallend via het sociaal secretariaat.
 • Uw financiële bijzonderheden:
  • Via uw uitbetalingsinstelling
  • Via de formulieren van FBZMN ingevuld door werkgevers en / of uitbetalingsinstellingen
 • Ziekte gegevens (periode & aard)
  • Via officiële instanties via het netwerk Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid
  • Via uw werkgever (begin en einddatum in geval van langdurige ziekte)
 • Lidmaatschap vakbond
  • Via uw uitbetalingsinstelling
  • Via de formulieren van het FBZMN ingevuld door werkgever of betrokkene zelf.
 • RSZ-nummer, ondernemingsnummer van de werkgever-natuurlijke persoon;
  • Via officiële instanties via het netwerk van de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid.
  • Via de formulieren van FBZMN die worden ingevuld door de werkgever

 1. Voor welke doeleinden verwerken we de persoonsgegevens?

Uw gegevens worden gebruikt voor de uitvoering van de wettelijke opdrachten van FBZMN zoals gedefinieerd in haar statuten.

 1. Wat is de wettelijke basis?

De wettelijke basis voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

 • Fondsen voor bestaanszekerheid zijn geen feitelijke verenigingen. Krachtens de wet van 7 januari 1958 betreffende de Fondsen voor bestaanszekerheid genieten zij immers rechtspersoonlijkheid. Zij kunnen dus als zodanig rechten en verplichtingen hebben;
 • Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid opgericht bij beslissing van 13 januari 1965 van het Nationaal Paritair Comité voor de metaal-, machine-, en elektrische bouw, algemeen bindend verklaard bij KB van 10 februari 1965;
 • Het koninklijk besluit van 23 oktober 1991 tot regeling van de toegang tot de informatiegegevens en van het gebruik van het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen wat de fondsen voor bestaanszekerheid betreft;
 • Vereniging van Fondsen voor Bestaanszekerheid (V.F.B.Z.) werd opgericht op 26 oktober 1994 door 12 Fondsen voor Bestaanszekerheid (F.B.Z. volgens de wet van 07.01.1958) die arbeidstijdgegevens nodig hadden in uitvoering van hun taken die via sectorale cao’s werden vastgelegd en dit met betrekking tot het toekennen van aanvullende sectorale sociale voordelen;
 • In toepassing van de wet van 15 januari 1990, waarbij de Fondsen voor Bestaanszekerheid worden gelijkgesteld aan instellingen van sociale zekerheid, werden deze instellingen verplicht om persoonsgegevens, beschikbaar in het netwerk van de KSZ, via dit netwerk te betrekken.
 • In 2004 volgde de naamsverandering naar Vereniging van Sectorale Instellingen (VSI), die gepaard ging met een wijziging van de statuten. Hierdoor werd de VSI toegankelijk voor alle paritair bestuurde sectorale instellingen.
 • Verwijzend naar de statuten op de website.
  Deze teksten zijn beschikbaar op de volgende websites:
  Belgisch Staatsblad
  FOD werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg (PC 111)

  1. Aan wie mogen wij uw persoonsgegevens meedelen?

  Uw persoonsgegevens kunnen door het FBZMN meegedeeld worden aan volgende categorieën van ontvangers:

  • Openbare instellingen (FOD Financiën, RSZ, …) indien zij deze gegevens nodig hebben voor de uitvoering van hun wettelijke opdrachten;
  • Derden waaraan u de toestemming hebt gegeven om bepaalde gegevens te verwerken (bijv. uw uitbetalingsinstelling);
  • Sectoraal aanvullend pensioen beheerd door het pensioenfonds Metaal OFP;
  • Derden die beschikken over een uitdrukkelijke machtiging daartoe, bijvoorbeeld advocaten, gerechtsdeurwaarders, gerechtelijke actoren, … voor invordering van bijdragen en geschillen;
  • Verwerkers waarop het FBZMN beroep doet, bijvoorbeeld voor IT-dienstverlening en hosting.
  Verder worden de gegevens gebruikt voor rapportering en beleidsondersteunend onderzoek. In dat geval gaat het altijd om globale, anonieme statistieken en nooit om herkenbare persoonlijke gegevens.

  1. Hoe lang worden uw gegevens bewaard?

  Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan wettelijke voorgeschreven of noodzakelijk is om de doelstellingen van de verwerking te realiseren. De bewaartermijn is bijgevolg afhankelijk van de wetgeving en de doeleinden van de verwerking. Indien de wet geen specifieke bewaartermijn voorschrijft, bepalen wij de termijn aan de hand van het doeleinde van de verwerking in het licht van verjaringstermijnen of algemeen aanvaarde bewaartermijnen.

  Zo worden persoonsgegevens van rechthebbenden in principe bewaard tot aan de pensioenleeftijd verlengd met 5 jaar, of zolang er DMFA gegevens binnen komen verlengd met 5jaar. Persoonsgegevens van werkgevers worden bewaard tot 3 jaar na datum van uitsluiting.

  1. Zijn uw persoonsgegevens veilig?

  Om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd tegen onder meer ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies of ongeoorloofde wijzigingen, maakt het FBZMN gebruik van verschillende technische en organisatorische maatregelen.

  Alle medewerkers van het FBZMN en van de verwerkers waarop het FBZMN beroep doet, zijn wettelijk of contractueel verplicht om het vertrouwelijk karakter van uw persoonsgegevens te waarborgen. Om correct om te gaan met vertrouwelijke persoonsgegevens worden alle medewerkers van het FBZMN op structurele wijze gesensibiliseerd omtrent de interne beveiligingsmaatregelen en opgeleid op gebied van het toepassen van de procedures en het naleven van de richtlijnen.

  1. Welke rechten hebt u?

  Bij de uitvoering van de haar opgelegde taken en opdrachten, leeft FBZMN de wetgeving na. Binnen de grenzen van deze wetgeving hebt u het recht:

  • toegang te krijgen tot uw persoonsgegevens;
  • te vragen uw gegevens te wissen of te verbeteren;
  • te vragen de verwerking van uw gegevens te beperken;
  • bezwaar te maken tegen de verwerking en de overdracht van uw gegevens.
  Daartoe neemt u contact op met de functionaris voor gegevensbescherming (zie punt 13).

  1. Kunt u uw toestemming intrekken?

  Wanneer de verwerking van uw gegevens is gebaseerd op uw toestemming (gegevens buiten het netwerk van de Kruispuntbank voor de Sociale Zekerheid), kan U deze toestemming ten alle tijden intrekken.

  1. Hoe kunt u een klacht indienen?

  Indien u vermoedt dat de verwerking van uw persoonsgegevens niet conform de toepasselijke wetgeving gebeurt, is het aangeraden zo snel mogelijk contact op te nemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (zie punt 13).

  Het zal vervolgens steeds mogelijk zijn om een klacht in te dienen bij de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA). Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel.: +32 (0)2 274 48 00,
  e-mail: contact@apd-gba.be of www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

  1. Contactgegevens van de functionaris voor gegevensbescherming (DPO)

  Stuur een e-mail naar: dpo@fondsmet.be

  Per brief : DPO van FBZMN, Ravensteingallerij, 27 bus 7 , 1000 Brussel