X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Lijst van de verplichtingen

De werkgevers dienen volgende stappen te ondernemen inzake:

Patronale bijdragen. 

De werkgevers zijn verplicht de statutaire bijdragen te storten aan het FBZMN.

  • De gewone bijdragen

Voor de buitenlandse ondernemingen verwijzen we naar de rubriek “Buitenlandse Ondernemingen”.

Werkloosheid van een arbeid(st)er.

– bij het Nationaal Secretariaat van het FBZMN de aanvragen indienen, ten gunste van de arbeid(st)ers die de vereiste voorwaarden vervullen, om kaarten van rechthebbende te krijgen voor:

  • aanvullende vergoedingen bij volledige werkloosheid, voor die gevallen waarbij de arbeid(st)er op de dag van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst jonger is dan 50 jaar. Het betreft hier de beëindiging van de arbeidsovereenkomst na een contract van bepaalde duur van minstens drie maanden of omwille van overmacht wegens medische redenen.
  • aanvullende vergoedingen bij volledige werkloosheid met het formulier FMDCplus, voor die gevallen waarbij de arbeid(st)er op de dag van de betekening van het ontslag de leeftijd van 50 jaar reeds bereikt heeft. Het betreft hier de beëindiging van de arbeidsovereenkomst na een contract van bepaalde duur van minstens drie maanden of omwille van overmacht wegens medische redenen.

Werkloosheid met Bedrijfstoeslag van een arbeid(st)er

Het formulier FM25WE, volledig ingevuld en ondertekend, aan het Nationaal Secretariaat van het FBZMN – dienst Ouderen – over maken

Ziekte van een arbeid(st)er.

-de kaart van rechthebbende FM04/FM44, FM34/FM84, FM35/FM85 aan vragen bij het Nationaal Secretariaat van het FBZMN

Gewone bijdragen

Basis van berekening der gewone bijdragen.

De gewone bijdragen betreffende de arbeiders zijn elk kwartaal verschuldigd en worden berekend op de bruto loonmassa zoals die wordt aangegeven via de DMFA aangifte aan de RSZ, ook op looncorrecties over voorbije kwartalen.
De bijdragen die verschuldigd zijn voor een bepaald kwartaal worden berekend op de onbegrensde brutolonen aan 100% van de arbeiders/arbeidsters en industriële leerlingen ressorterend onder het Paritair Comité 111. De lonen van de middenstandsleerlingen en bedienden dienen dus niet opgenomen te worden in de loonaangiften. De bijdrage FBZMN is eveneens verschuldigd op nakomende aanvullende DMFA-aangiften aan de RSZ.

Vervaldagen bijdrage vorderingen

 Kwartalen  Vervaldata
 1° kwartaal (lonen januari + februari + maart)  30/06
 2° kwartaal (lonen april + mei + juni)  30/09
 3° kwartaal (lonen juli + augustus + september)  31/12
 4° kwartaal (lonen oktober + november + december)  31/03


Dit betekent dat de betaling van de bijdrage op de hierboven vermelde data in het bezit moet zijn van het FBZMN. Uitsluitend de datum die voorkomt op het rekeninguittreksel van de financiële instelling van het FBZMN is bepalend. De betalingen dienen uitsluitend te gebeuren op het enige rekeningnummer van de Dienst Inning: IBAN : BE28 0019 1486 9320 - BIC : GEBABEBB. Het feit dat de DMFA-aangifte van het lopende kwartaal niet of laattijdig werd ingediend bij de RSZ geldt niet als een uitzonderlijke omstandigheid die niet-betaling of laattijdige betaling van de bijdragen FBZMN-Arbeiders wettigt.

Samenstelling van de bijdrage

Klik op deze link om de bijdragen te consulteren.

Laattijdige betaling van de bijdrage / Sancties.
Laattijdige betaling of niet-betaling op de voorziene vervaldag geeft aanleiding tot volgende sancties:

  • automatische verhoging van het bedrag van de onbetaalde of laattijdig betaalde bijdragen met 10%
  • nalatigheidsintrest berekend vanaf de vervaldag van het kwartaal waarvoor de bijdrage verschuldigd is, tot aan de datum van de betaling (het betreft hier de wettelijke nalatigheidsintresten). Het College der Voorzitters is gemachtigd in uitzonderlijke omstandigheden en op schriftelijke gemotiveerde aanvraag het bedrag van de verhoging en van de nalatigheidsintrest te verminderen.

Loonaangifte

De gewone bijdragen betreffende de arbeiders zijn elk kwartaal verschuldigd en worden berekend op de bruto loonmassa zoals die wordt aangegeven via de DMFA aangifte aan de RSZ, ook op looncorrecties over voorbije kwartalen.

Hoe innen?
De vordering tot betaling van de bijdragen wordt verstuurd begin van de maand van de vervaldata.