X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Neutralisatie: Procedure FM19
 1. Inleiding.
  De volledige werkloosheidsperiode of de ziekteperiode, (na 30 kalenderdagen gewaarborgd loon) wordt geacht begonnen te zijn op de datum die op de kaart van rechthebbende is vermeld. Indien deze datum niet overeenstemt met de eerste dag van de volledige werkloosheid of de ziekte, dan moet de Uitbetalingsinstelling vragen deze te wijzigen.

  De Uitbetalingsinstelling doet de aanvraag van deze wijziging met een volledig ingevuld aanvraagformulier FM19, via de Syndicale Centrale. De Uitbetalingsinstelling vermeldt de reden van het verschil in de data en vraagt daarvoor de neutralisatie.

  Wanneer een periode van volledige werkloosheid, oudere werklozen, ziekte, oudere zieken of werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT), gedurende minimum één kalendermaand onderbroken wordt door een neutraliseerbare periode, dan kan de Uitbetalingsinstelling eveneens de neutralisatie van deze periode vragen. De Uitbetalingsinstelling vult een aanvraagformulier FM19 volledig in, en zendt het naar de Syndicale Centrale. De aanvraag met dit formulier zal steeds het voorwerp uitmaken van een beslissing van het FBZMN, die zal betekend worden via de Syndicale Centrale.
   
 2. Invullen van het aanvraagformulier FM 19
  Het invullen van het formulier FM19 gebeurt in principe en bij voorkeur op geïnformatiseerde wijze. De aanvraag moet zeker het volgende omvatten:
  • het juiste en volledige rijksregisternummer
  • de juiste naam en voornaam
  • de periode van onderbreking (minimum één kalendermaand!)
  • als het om een werkperiode gaat is men verplicht de werkgever te vermelden, het PC-nummer en de aard van het contract (onbepaalde duur, bepaalde duur, bepaald werk, vervanging, ...).

   Vanaf 01.07.2015 wordt een periode van wedertewerkstelling in het PC111 eveneens geneutraliseerd met uitzondering van de beëindiging van de contracten van bepaalde duur/bepaald werk van minstens drie maanden en de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht medische reden, waar in beide gevallen opnieuw recht is op een nieuwe kaart FM11/FM61.
  • vermelding «code» rechts onderaan betreft het codenummer van het Gewest (is verplicht)
  • onvolledige, onduidelijke of onjuist ingevulde aanvraagformulieren FM19 zullen niet worden behandeld
  • de opsomming van de mogelijke redenen voor neutralisatie is niet limitatief (hiermee bedoelen wij dat er steeds redenen kunnen bij opgegeven worden, die dan door het Nationaal Secretariaat van het FBZMN zullen onderzocht worden).
  • Vanaf 01.01.2016 dient bij elke neutralisatie aanvraag het bewijs toegevoegd te worden van de gevraagde neutralisatie activiteit, bijvoorbeeld kopie C4, attest mutualiteit, attest periode zelfstandigheid enzovoort…
    
 3. Aanvraag om reden «sanctie»
  Een neutralisatieaanvraag om reden «sanctie RVA» zal slechts onderzocht worden indien bij de aanvraag (FM19) een kopie van de beslissing van de RVA is toegevoegd (C 29).
  Indien hieruit blijkt dat de reden van het ontslag de oorzaak van de sanctie is, nl. hetzij vrijwillig ontslag, hetzij ontslag door eigen schuld of toedoen (werkloosheidsreglementering, art. 52 § 1, 1ste en 2de lid / art. 52 § 2, 1ste lid), zal het recht op de aanvullende vergoeding onmiddellijk worden stopgezet. De reeds vergoede dagen zullen echter niet worden verworpen. 

  In geval van volledige uitsluiting tot wedertoelaatbaarheid (werkloosheidsreglementering, art. 52 § 2, 1ste lid / art. 52 § 3) eindigt ook het recht op de aanvullende vergoeding. Er zal wel worden nagegaan op grond van welke aanvraag het Nationaal Secretariaat van het FBZMN overging tot de uitgifte van de kaart. Het resultaat van dit onderzoek zal voor eventueel verder gevolg worden voorgelegd aan de bevoegde instantie van het FBZMN.
   
  OPGELET! Voor onderbrekingen van minder dan één kalendermaand moet
  GEEN procedure FM19 worden aangevraagd. De aanvullende vergoedingen mogen in dit geval gewoon worden verder betaald.
 4. Aanvragen om reden «geen aanvullende vergoeding uitbetaald»
  Wanneer zich, in uitzonderlijke gevallen, een situatie zou voordoen dat een Gewest wel één (of meerdere) maand(en) de werkloosheidsvergoeding van de RVA heeft uitbetaald maar daarbij niet de aanvullende vergoeding van het FBZMN heeft uitbetaald, wordt (worden) deze maand(en) niet geneutraliseerd maar dient het Gewest deze aanvullende vergoeding vooralsnog te betalen aan betrokkene, ook al werd het krediet later reeds bijna of geheel uitgeput.

  Het Gewest dient het Nationaal Secretariaat hiervan op de hoogte te brengen met vermelding van de uitbetaalde maand(en), het aantal dagen en de C 10 maand waarin dit zal gebeuren. Het gewest gebruikt hiervoor het formulier FM19bis.
  Het Nationaal Secretariaat zal het krediet aanpassen en de vergoedingen boven het maximum aantal kredietdagen (120, 210 of 300, al naargelang de leeftijd op de eerste werkloosheidsdag) definitief verwerpen. Zodoende bekomt de betrokken werkloze de aanvullende vergoeding bij werkloosheid voor de maand(en) waarop hij (zij) recht heeft.

  AANDACHT! Het FBZMN houdt zich het recht voor ALLE betalingen na de ontbrekende periode terug te vorderen – bijvoorbeeld naar aanleiding van de plaatselijke controle – indien blijkt dat de uitbetalingsinstelling niet heeft gehandeld zoals in de procedure FM19bis werd vermeld.
   
 5. Aanvraag tot neutralisatie na tewerkstelling
  Aanvragen tot neutralisatie na een tewerkstelling binnen de sector die recht geeft op een aanvraag tot uitgifte van een nieuwe kaart van rechthebbende, namelijk in geval van beëindiging van de contracten van bepaalde duur/bepaald werk van minstens drie maanden en van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens overmacht medische reden, (met opnieuw recht op volledig krediet) worden geweigerd. De uitbetalingsinstellingen worden geacht, in zulke situatie, tijdig de nodige stappen te ondernemen opdat betrokkene een nieuwe kaart zou bekomen (procedure FM16). Indien dit niet zou gebeurd zijn, en daardoor een definitieve verwerping ontstaat, kan de verworpen periode eventueel uitzonderlijk geneutraliseerd worden, maar deze verworpen periode zal in aanmerking genomen worden voor het bepalen van het resterend krediet.

  LET OP: Deze procedure kan volledig geautomatiseerd behandeld worden via Fonds.Net.