X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Rechthebbenden en voorwaarden

Ongeacht hun leeftijd, de arbeiders die, terwijl zij tewerkgesteld zijn in een regime van een voltijdse of deeltijdse dienstbetrekking, ziek worden en voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Gebonden zijn, op de eerste dag van de ziekte, door een arbeidsovereenkomst bij een werkgever die afhangt van het PC111.
  • Op het ogenblik dat de werkongeschiktheid begint, een anciënniteit hebben van vijftien kalenderdagen in de onderneming.
  • De officiële vergoedingen genieten van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
  • De werkongeschiktheid betreft een gewone ziekte, een zwangerschap of een ongeval, met uitsluiting van de beroepsziekten en de arbeidsongevallen. In beide laatste situaties is geen tussenkomst van het Fonds voor Bestaanszekerheid voorzien.
  • Het gewaarborgd loon (30 kalenderdagen) moet volledig vergoed zijn door de werkgever, met uitzondering van het moederschapsverlof, het profylactisch verlof en indien het een sportongeval tijdens een sportcompetitie betreft waarvoor de inrichters inkomgeld hebben ontvangen en de deelnemers om het even welke vorm van vergoeding hebben ontvangen. In elk geval moet voor het bepalen van het recht rekening worden gehouden met 30 kalenderdagen gewaarborgd loon, of ze nu betaald werden (in normale omstandigheden) of niet (uitzonderingen hierboven opgesomd).

Het moet duidelijk zijn dat, indien er geen gewaarborgd loon wordt betaald aan de arbeider, omdat een «grove fout van de arbeider» aan de basis ligt van de werkongeschiktheid, er geen recht op aanvullende vergoedingen van het FBZMN bestaat. Volgende bepalingen zijn van kracht voor de langdurig zieke arbeiders die tewerkgesteld zijn in een onderneming van het PC111: