X
GO
de-DEfr-FRnl-BE
Werkhervatting

Indien een werkloze met bedrijfstoeslag, die recht heeft op een kaart

 • FM29 = kaart van rechthebbende in geval van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor een voltijds arbeider of
 • FM79 = kaart van rechthebbende in geval van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor een deeltijds arbeider,

het werk opnieuw hervat:

 • als werknemer bij een andere werkgever (*) dan diegene die hem/haar ontslagen heeft in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag
 • of als zelfstandige

dan blijft het recht op de aanvullende vergoeding van het FBZMN in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag behouden gedurende de ganse periode van wedertewerkstelling.

(*) onder “andere werkgever” wordt ook begrepen, niet behorende tot dezelfde technische bedrijfseenheid.

Indien een werkloze met bedrijfstoeslag, die recht heeft op een kaart

 • FM29 = kaart van rechthebbende in geval van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor een voltijds arbeider of
 • FM79 = kaart van rechthebbende in geval van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor een deeltijds arbeider,

het werk opnieuw hervat bij dezelfde werkgever (= diegene die hem/haar ontslagen heeft in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag), dan wordt de betaling van de aanvullende vergoeding stopgezet van zodra het Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN) hiervan op de hoogte wordt gebracht.

BELANGRIJK:

 • Een werkloze met bedrijfstoeslag begint opnieuw te werken:
  • De uitbetalingsinstelling dient – indien zij van deze tewerkstelling op de hoogte werd gebracht – deze wedertewerkstelling onmiddellijk te melden aan het FBZMN door middel van het formulier FM25T. Het feit of de wedertewerkstelling al dan niet bij dezelfde werkgever is dan deze die de werkloze met bedrijfstoeslag ontslagen heeft, doet niet ter zake voor de meldingsplicht aan het FBZMN, wel voor het al dan niet doorbetalen van de aanvullende vergoeding.
  • De uitbetalingsinstelling dient, tijdens de periode van wedertewerkstelling, hetzij bij een andere werkgever dan diegene die hem/haar ontslagen heeft, hetzij als zelfstandige, de tussenkomst van het FBZMN verder te betalen aan de werkloze met bedrijfstoeslag, zelfs al wordt er voor die periode geen officiele werkloosheidsvergoeding betaald.
   OPGELET: 
   Gedurende de periode van het betalen van de aanvullende vergoeding aan de werkloze met bedrijfstoeslag tijdens een periode van werkhervatting bij een andere werkgever of als zelfstandige, moet de inhouding van 6,50% (DECAVA – zie punt 5) nooit toegepast worden, zelfs al zou het FBZMN de voornaamste debiteur zijn

   Na de periode van werkhervatting gaat de normale werkwijze vanzelfsprekend onmiddellijk opnieuw in voege.

   Voor alle duidelijkheid, in geval van wedertewerkstelling bij dezelfde werkgever (of dezelfde technische bedrijfseenheid), wordt de aanvullende vergoeding NIET doorbetaald.
    
  • De uitbetalingsinstelling moet voor de betaalde vergoeding van het FBZMN bij wedertewerkstelling in de hierboven vernoemde twee situaties waarbij de aanvullende vergoeding moet worden doorbetaald, bij de indiening bij het FBZMN, een speciale code “W” meegeven, waaruit blijkt waarom er wel aanvullende vergoeding van het FBZMN werd betaald en geen officiële werkloosheidsuitkering.
    
 • Een werkloze met bedrijfstoeslag beëindigt de wedertewerkstelling:
  • De uitbetalingsinstelling dient deze beëindiging van wedertewerkstelling onmiddellijk te melden aan het FBZMN door middel van het formulier FM25L.

Beide gegevens zijn voor het Nationaal Secretariaat van het FBZMN noodzakelijk om weten, omdat de Bijzondere Werkgeversbijdragen RSZ in normale omstandigheden en onder bepaalde voorwaarden door het FBZMN worden ten laste genomen (dossiers met ontslag tot en met 31/12/2015). Deze bijdragen zijn echter niet verschuldigd in geval van verderzetting van betalen van de aanvullende vergoeding gedurende de periode van wedertewerkstelling. Echter, indien er niet verder wordt betaald aan de werkloze met bedrijfstoeslag, vordert de RSZ bij wijze van sanctie het dubbele van de normale bijzondere werkgeversbijdragen gedurende de periode van wedertewerkstelling.

Het is dus van het grootste belang dat de uitbetalingsinstelling in deze omstandigheden:

 • Het FBZMN op de hoogte brengt van de wedertewerkstelling (zie eerder gebruik FM25T)
 • De aanvullende vergoeding aan betrokken werkloze met bedrijfstoeslag verder betaald gedurende de ganse periode van wedertewerkstelling (NIET bij dezelfde werkgever!)
 • Bij de indiening aan het FBZMN de code “W” vermeldt
 • Bij stopzetting van de tewerkstelling, het FBZMN onmiddellijk op de hoogte brengt (zie eerder gebruik FM25L)

Bij een aan het FBZMN niet gemelde wedertewerkstelling van een werkloze met bedrijfstoeslag bij dezelfde werkgever als deze die de arbeider ontslagen heeft in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag:

 • zullen de onterecht uitbetaalde bedragen van aanvullende vergoeding van het FBZMN aan de werkloze met bedrijfstoeslag worden teruggevorderd
 • volledigheidshalve vermelden wij hierbij dat alle sociale en fiscale lasten die een gevolg zijn van de niet-melding door de werkgever, ten laste zullen worden gelegd van deze werkgever.