nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Indiening, verificatie en betekening van de afrekening.

De elektronisch uitbetaalde vergoedingen worden afgerekend per informatiedrager volgens de overeengekomen procedure.
De uitbetalingsinstelling moet aan de syndicale centrale de bedragen die op de informatiedrager voorkomen met het voorziene afrekeningsformulier ter kennis brengen.
Deze afrekening moet ingediend worden via de syndicale centrale. Een «voorindiening» moet voor het einde van de maand volgend op de C10 maand op het NS van het FBZMN toekomen.
Er zal een voorverificatie plaatsvinden die terug bij de syndicale centrale dient toe te komen uiterlijk de tiende van de maand volgend op de maand van de “voorindiening”.
De effectieve eerste indiening gebeurt dan voor het einde van die maand.
De eerste rappel zal aan de syndicale centrale worden bezorgd voor het einde van de maand volgend op de maand van «eerste indiening».
De herindiening van deze eerste rappel moet via de syndicale centrale bij het Fonds toekomen uiterlijk de laatste van de tweede maand volgend op de maand van rappel.
Het (eventueel) voorstel tot definitieve rappel zal door het FBZMN aan de syndicale centrale worden overgemaakt voor het einde van de maand volgend op de herindiening.
Weer voor het einde van de volgende maand wordt het antwoord op het voorstel tot definitieve verwerping vanwege de syndicale centrale bij het FBZMN verwacht.
De definitieve afsluiting, met melding van de definitief aanvaarde en goedgekeurde bedragen, alsook de definitief verworpen bedragen met opgave van de persoonlijke gegevens en de reden van definitieve verwerping wordt ten laatste op het einde van de volgende maand overgemaakt aan de syndicale centrale.

De ganse rappelprocedure omvat dus MAXIMUM ACHT MAANDEN.

a) Indiening tijdelijke werkloosheid - FM01
Om het FBZMN toe te laten na te gaan, in geval van een tweede of meerdere betalingen op dezelfde kaart, voor eenzelfde arbeid(st)er, voor eenzelfde C3 maand (al dan niet in dezelfde C10 maand), of het om dezelfde of een andere reden van tijdelijke werkloosheid gaat, wat belangrijk is voor het toekennen van administratiekosten aan de uitbetalingsinstelling, dient bij de indiening van de tijdelijke werkloosheid met de kaart FM01 de reden van de tijdelijke werkloosheid verplicht meegegeven te worden en wel als volgt:
01 = economische redenen
02 = slecht weer
03 = overmacht (andere dan medische redenen)
04 = technische stoornis
05 = staking (recht hangt af van de beslissing van het B.C. van de RVA.)
06 = sluiting wegens jaarlijkse vakantie (C 103)
07 = ontslag beschermde werknemer
08 = inhaalrust
99 = UBI verzoekt zelf geen tweede administratiekost te ontvangen voor deze indiening
Deze regel geldt enkel voor de «gewone» kaart FM01.

b) Belangrijke opmerkingen bij indiening en verificatie

 • Indien de herindiening niet op het Nationaal Secretariaat van het FBZMN is toegekomen voor de voorziene datum wordt de uitbetalingsinstelling geacht akkoord te zijn met alle op de verwerpingsstaat voorkomende verwerpingen.
 • Elke ingediende uitbetaling zal door de computer worden geverifieerd met de in zijn geheugen opgeslagen gegevens.

De sleutel van deze verificatie is het volledig rijksregisternummer en de identiteit van de betrokkene. Hieruit blijkt het belang dat moet gehecht worden aan de juistheid van het nummer dat op de kaart van rechthebbende is vermeld en dat dus in het geheugen van de computer van het FBZMN is opgenomen.

Indien de uitbetalingsinstelling zou vaststellen dat dit rijksregisternummer onjuist is, dan dient het de wijziging van dit rijksregisternummer aan te vragen met het formulier FM90 (zie hoofdstuk «IX. Procedures», punt 5).

Zonder aanvraag tot wijziging wordt het rijksregisternummer dat op de kaart van rechthebbende is vermeld door het informaticasysteem aanzien als het juiste.

 • De verwerpingen zijn definitief en kunnen niet meer ingediend of heringediend worden:
  • Op de datum van indiening van de rappelstaat: voor die gevallen die niet heringediend werden en de uitbetalingsinstelling dus akkoord was met de definitieve verwerping.
  • Op de datum van betekening van de verificatie van de herindiening: voor die gevallen die bij de herindiening niet werden goedgekeurd en dus definitief verworpen werden.
 • De ganse verificatieprocedure gebeurt via geïnformatiseerde weg tussen de syndicale centrale enerzijds en het Nationaal Secretariaat van het FBZMN anderzijds.

c) Bewijs van uitbetaling
Voor de aanvullende vergoedingen wordt de kwijting geacht voorhanden te zijn, aangezien de uitbetaling gebeurt onder de verantwoordelijkheid van de aangestelde van de uitbetalingsinstelling.

d) Verwerpingscodes in de verschillende sectoren

A. Werkloosheid en werkloosheid met bedrijfstoeslag
A verwerping wegens verjaring (drie jaar of meer)
B er is geen kaart van rechthebbende voorhanden of het uniek kaartnummer is onjuist/onbekend
C er is een kaart van rechthebbende voorhanden, maar niet in de sector waarin de uitbetaling werd ingediend (het kaarttype komt niet overeen met de gegevens in de database van het FBZMN)
D er is een kaart van rechthebbende, maar ze hoort toe aan een andere uitbetalingsinstelling
E de uitbetaling over de vorige maand wordt niet afgerekend of is verworpen
F het aantal uitbetaalde vergoedingen is niet of onjuist vermeld
G onmogelijk bedrag (is geen veelvoud van de dagvergoeding of is niet gelijk aan de maandvergoeding)
H er werden te veel vergoedingen afgerekend in de betreffende maand
I het toegekend aantal kredietdagen wordt overschreden
J dubbele afrekening
K de uitbetaling wordt aangeduid als een aanvulling, maar er wordt geen oorspronkelijke uitbetaling afgerekend of goedgekeurd
N er wordt een betaling afgerekend in de toekomst
P het rijksregisternummer en/of de naam zijn niet in overeenstemming met de gegevens in de database van het FBZMN
Q ongeldige C3 maand – valt buiten de geldigheidsperiode van de kaart van rechthebbende
R de kaart van rechthebbende is ongeldig in de database van het FBZMN
S andere kaart nog niet uitgeput
U betalingstype (normale of bijkomende betaling) is niet ingevuld of bevat een waarde verschillend van “0” of “1”
V er bestaat een openstaande terugvordering (TVR)
X C3 maand is groter dan C10 maand
Z andere reden - het NS van het FBZMN geeft hierbij steeds een verklaring (reden verwerping)

B. Ziekte
A verwerping wegens verjaring (drie jaar of meer)
B er is geen kaart van rechthebbende voorhanden of het uniek kaartnummer is onjuist/onbekend
C er is een kaart van rechthebbende voorhanden, maar niet in de sector waarin de uitbetaling werd ingediend (het kaarttype komt niet overeen met de gegevens in de database van het Fonds)
G indien een onmogelijk bedrag wordt afgerekend, FM04/FM44, bedrag niet in overeenstemming met de maandvergoeding
J indien het gaat om een dubbele afrekening
K de uitbetaling wordt aangeduid als een aanvulling, maar er wordt geen oorspronkelijke uitbetaling afgerekend of goedgekeurd
L indien de kwijtingskaart FM04bis, FM44bis niet volledig door de mutualiteit wordt ingevuld
M indien overschrijvingen, verbeteringen, schrappingen … worden vastgesteld op de kwijtingskaart FM04bis, FM- 44bis
N er wordt een betaling afgerekend in de toekomst voor wat betreft de kaarten FM04/FM44
P het rijksregisternummer en/of de naam zijn niet in overeenstemming met de gegevens in de database van het FBZMN
Q ongeldige C3 maand – valt buiten de geldigheidsperiode van de kaart van rechthebbende
R de kaart van rechthebbende is ongeldig in de database van het FBZMN
S andere kaart nog niet uitgeput
T de kwijtingskaart FM04bis/FM44bis ontbreekt
U betalingstype (normale of bijkomende betaling) is niet ingevuld of bevat een waarde verschillend van “0” of “1”
V er bestaat een openstaande terugvordering (TVR)
W begindatum ziekte stemt niet overeen
X C3 maand groter dan C10 maand
Z andere reden - het NS van het FBZMN geeft hierbij steeds een verklaring (reden verwerping)

C. Oudere zieken
A verwerping wegens verjaring (drie jaar of meer)
B er is geen kaart van rechthebbende voorhanden of het uniek kaartnummer is onjuist/onbekend
C er is een kaart van rechthebbende voorhanden maar niet in de sector waarin de uitbetaling werd ingediend (het kaarttype komt niet overeen met de gegevens in de database van het FBZMN)
D er is een kaart van rechthebbende, maar ze hoort toe aan een andere uitbetalingsinstelling
E de uitbetaling over de vorige maand wordt niet afgerekend of is verworpen
G het ingediende bedrag komt niet overeen met de maandvergoeding
J het betreft een dubbele afrekening
K de uitbetaling wordt aangeduid als een aanvulling, maar er wordt geen oorspronkelijke uitbetaling afgerekend of goedgekeurd
L indien de kwijtingskaart niet volledig door de mutualiteit wordt ingevuld
M indien op de kwijtingskaart FM34bis, FM35bis overschrijvingen, verbeteringen, schrappingen … worden vastgesteld.
N er wordt een betaling afgerekend in de toekomst
P het rijksregisternummer en/of de naam zijn niet in overeenstemming met de gegevens in de database van het FBZMN
Q ongeldige C3 maand – valt buiten de geldigheidsperiode van de kaart van rechthebbende
R de kaart van rechthebbende is ongeldig in de database van het FBZMN
T de kwijtingskaart ontbreekt
U betalingstype (normale of bijkomende betaling) is niet ingevuld of bevat een waarde verschillend van “0” of “1”
V er bestaat een openstaande terugvordering (TVR)
W begindatum ziekte stemt niet overeen
X C3 maand groter dan C10 maand
Z andere reden. Het NS van het FBZMN geeft hierbij steeds een verklaring (reden verwerping)

De verificatie gebeurt in hier bovenvermelde (alfabetische) volgorde. Er wordt slechts één codeletter als reden van verwerping vermeld.

Wanneer deze reden van verwerping geregulariseerd wordt, kan in rappel voor een andere reden worden verworpen.

Per uitbetalingsinstelling zal door het FBZMN een samenvattende verwerpingsstaat FM93 worden opgesteld.

Deze verwerpingsstaat zal per kaarttype het volgende vermelden:

 • de ingediende bedragen
 • de goedgekeurde bedragen
 • de verworpen bedragen
 • het aantal gevallen waarvoor administratiekosten worden toegekend
 • de toegekende administratiekosten.