nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Thuisarbeid(st)ers

Wanneer een thuisarbeid(st)er geen contract heeft na minstens drie onafgebroken maanden gewerkt te hebben voor een onderneming die ressorteert onder het PC111, wordt hij (zij) door de RVA voor de tussenliggende periode tussen twee contracten aanzien als volledige werkloze.

Teneinde een overbodige administratie door de uitgifte van verschillende op elkaar volgende kaarten van rechthebbende te vermijden en toch de rechten van de thuisarbeid(st)er te vrijwaren, heeft het FBZMN het recht op aanvullende vergoedingen voor thuisarbeid(st)ers toegekend in de sector «tijdelijke werkloosheid».

De werkgever dient in dit geval een kaart van rechthebbende bij tijdelijke werkloosheid «thuisarbeider», FM01/75, aan te vragen aan het Nationaal Secretariaat van het FBZMN (online of via het aanvraagformulier FMDT).

Het Nationaal Secretariaat dient de «bijzondere» kaart van rechthebbende FM01/75 uit te geven en aan de werkgever toe te sturen, die ze op zijn beurt per kerende aan de arbeid(st)er dient over te maken.

De syndicale uitbetalingsinstelling naar keuze van de arbeid(st)er (voor niet-gesyndiceerden worden de vergoedingen betaald door de ISD van het F.B.Z.M.N.) kan overgaan tot de uitbetaling aan betrokkene, conform de uitkeringen in het kader van de werkloosheidsreglementering.

Daar een kaart van rechthebbende bij tijdelijke werkloosheid slechts geldig is voor één kalenderjaar, dient ook deze kaart FM01/75 voor het volgende kalenderjaar verlengd te worden op aanvraag van de uitbetalingsinstelling.

Deze procedure zal jaarlijks hernieuwd moeten worden indien de betrokken thuisarbeid(st)er verder recht heeft op de werkloosheidsuitkeringen en bijgevolg mogelijk ook op de aanvullende vergoedingen van het FBZMN in de sector FM01/75.

De werkgever dient hiervoor niet meer tussenbeide te komen.