nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Rechthebbenden en voorwaarden

Ongeacht hun leeftijd, de arbeid(st)ers die, terwijl ze tewerkgesteld zijn in het regime van een voltijdse of deeltijdse dienstbetrekking, tijdelijk werkloos worden gesteld en voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Werkloos gesteld zijn door een werkgever die ressorteert onder PC111.
 • Werkloosheidsuitkeringen genieten in toepassing van de wetgeving op de werkloosheidsverzekering voor de tijdelijke werkloosheid voorzien in één der volgende situaties

  • tijdelijke werkloosheid of regeling van gedeeltelijke arbeid bij gebrek aan werk ingevolge economische oorzaken
  • schorsing van de overeenkomst voor gevallen van overmacht
  • schorsing van de overeenkomst voor gevallen van medische overmacht
  • werkloosheid bij sluiting van de onderneming ingevolge jaarlijkse vakantie
  • werkloosheid ingevolge het recht op jeugdvakantie uitkering (niet meer van toepassing vanaf 01/01/2017)
  • werkloosheid ingevolge het recht op seniorvakantie (niet meer van toepassing vanaf 01/01/2017)
  • schorsing van de overeenkomst in geval van technische stoornis in de onderneming
  • weersomstandigheden die het werk beletten op voorwaarde dat de werknemer verwittigd werd dat hij zich niet op het werk moet aanbieden
  • werkloosheid of regeling van gedeeltelijke arbeid in geval van thuisarbeid
  • voor de werkloosheid die het gevolg is van een gedeeltelijke staking in de onderneming, op voorwaarde dat de eis, waarvan de verwerping ten grondslag ligt aan de staking, geen schending van de collectieve overeenkomst vormt en dat de van kracht zijnde verzoeningsprocedure nageleefd werd
  • voor de werkloosheid die het gevolg is van een staking buiten de onderneming, op voorwaarde dat het College der Voorzitters van het FBZMN ze vergoedbaar beslist.

Niettemin werd voorzien dat onverminderd de bevoegdheid van de eigenlijke rechtsmachten, het College der Voorzitters van het FBZMN in twijfelachtige gevallen oordeelt of de voorwaarden vervuld zijn, voorzien voor de vergoeding van de werkloosheidsdagen wanneer de werkloosheid het gevolg is van een geval van overmacht, voorzien in het eerste lid van artikel 26 van de Wet op de Arbeidsovereenkomsten van 03/07/1978 of van een gedeeltelijke staking in de onderneming.