nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Neutralisatie: Procedure FM19

 1. Inleiding

  De volledige werkloosheidsperiode of de ziekteperiode (na 30 kalenderdagen gewaarborgd loon) wordt geacht begonnen te zijn op de datum die op de kaart van rechthebbende is vermeld. Indien deze datum niet overeenstemt met de eerste dag van de volledige werkloosheid of de ziekte, dan moet de uitbetalingsinstelling vragen deze te wijzigen. 
  De uitbetalingsinstelling doet de aanvraag van deze wijziging via de syndicale centrale met een volledig ingevuld aanvraagformulier FM19. De uitbetalingsinstelling vermeldt de reden van het verschil in de data en vraagt daarvoor de neutralisatie. 
  Wanneer een periode van volledige werkloosheid, oudere werklozen, ziekte of werkloosheid met bedrijfstoeslag, gedurende minimum één kalendermaand onderbroken wordt door een neutraliseerbare periode, dan kan de uitbetalingsinstelling eveneens de neutralisatie van deze periode vragen. De uitbetalingsinstelling vult een aanvraagformulier FM19 volledig in en zendt het naar de syndicale centrale. De aanvraag met dit formulier zal steeds voorwerp uitmaken van een beslissing van het FBZMN. Deze beslissing zal betekend worden via de syndicale centrale. 

 2. Invullen van het aanvraagformulier FM19

  Het invullen van het formulier FM19 gebeurt in principe en bij voorkeur op geïnformatiseerde wijze. De aanvraag moet zeker het volgende bevatten:
  • het juiste en volledige rijksregisternummer
  • de juiste naam en voornaam
  • de periode van onderbreking (minimum één kalendermaand!)
  • Als het om een werkperiode gaat, is men verplicht de werkgever, het nummer van het paritair comité en de aard van het contract (onbepaalde duur, bepaalde duur, bepaald werk, vervanging,...) te vermelden.
  • De vermelding «code» rechts onderaan betreft het codenummer van het gewest (is verplicht).
  • Onvolledige, onduidelijke of onjuist ingevulde aanvraagformulieren FM19 zullen niet worden behandeld.
  • De opsomming van de mogelijke redenen voor neutralisatie is niet limitatief. Hiermee bedoelen wij dat er steeds bijkomende redenen kunnen worden opgegeven. Die redenen zullen dan door het Nationaal Secretariaat van het FBZMN onderzocht worden. 

 3. Aanvraag om reden «sanctie»

  Een neutralisatieaanvraag om reden «sanctie R.V.A.» zal slechts onderzocht worden indien bij de aanvraag (FM19) een kopie van de beslissing van de R.V.A. is toegevoegd (C 29). 
  Indien hieruit blijkt dat de reden van het ontslag de oorzaak van de sanctie is, nl. hetzij vrijwillig ontslag, hetzij ontslag door eigen schuld of toedoen (werkloosheidsreglementering, art. 52 § 1, 1ste en 2de lid / art. 52 § 2, 1ste lid), zal het recht op de aanvullende vergoeding onmiddellijk worden stopgezet. De reeds vergoede dagen zullen echter niet worden verworpen. 
  In geval van volledige uitsluiting tot wedertoelaatbaarheid (werkloosheidsreglementering, art. 52 § 2, 1ste lid / art. 52 § 3) eindigt ook het recht op de aanvullende vergoeding. 
  Er zal wel worden nagegaan op grond van welke aanvraag het Nationaal Secretariaat van het FBZMN overging tot de uitgifte van de kaart. Het resultaat van dit onderzoek zal voor eventueel verder gevolg worden voorgelegd aan de bevoegde instantie van het FBZMN. 

  OPGELET! Voor onderbrekingen van minder dan één kalendermaand moet GEEN procedure FM19 worden aangevraagd. De aanvullende vergoedingen mogen in dit geval gewoon worden verder betaald. 

 4. Aanvragen om reden «geen aanvullende vergoeding uitbetaald»

  Wanneer zich in uitzonderlijke gevallen een situatie zou voordoen dat een gewest wel één (of meerdere) maand(en) de werkloosheidsvergoeding van de R.V.A. heeft uitbetaald, maar daarbij niet de aanvullende vergoeding van het FBZMN heeft uitbetaald, wordt (worden) deze maand(en) niet geneutraliseerd, maar dient het gewest deze aanvullende vergoeding vooralsnog te betalen aan de betrokkene, ook al werd het krediet later reeds bijna of geheel uitgeput. 
  Het gewest dient het Nationaal Secretariaat hiervan op de hoogte te brengen met vermelding van de uitbetaalde maand(en), het aantal dagen en de C 10 maand waarin dit zal gebeuren. Het gewest gebruikt hiervoor het formulier FM19bis. 
  Het Nationaal Secretariaat zal het krediet aanpassen en de vergoedingen boven het maximum aantal kredietdagen (120, 210 of 300, al naargelang de leeftijd op de eerste werkloosheidsdag) definitief verwerpen. Zodoende bekomt de betrokken werkloze de aanvullende vergoeding bij werkloosheid voor de maand(en) waarop hij (zij) recht heeft. 

  AANDACHT! Het FBZMN houdt zich het recht voor ALLE betalingen na de ontbrekende periode terug te vorderen – bijvoorbeeld naar aanleiding van de plaatselijke controle – indien blijkt dat de uitbetalingsinstelling niet heeft gehandeld zoals in de procedure FM19bis werd vermeld. 

 5. Aanvraag tot neutralisatie na tewerkstelling

  Aanvragen tot neutralisatie na een tewerkstelling binnen de sector die recht geeft op een aanvraag tot uitgifte van een nieuwe kaart van rechthebbende (met opnieuw recht op volledig krediet) worden geweigerd. De uitbetalingsinstellingen worden geacht, in zulke situaties, tijdig de nodige stappen te ondernemen, opdat de betrokkene een nieuwe kaart zou bekomen (procedure FM16 – zie punt 3 van dit hoofdstuk). Indien dit niet zou gebeurd zijn en daardoor een definitieve verwerping ontstaat, kan de verworpen periode eventueel uitzonderlijk geneutraliseerd worden, maar deze verworpen periode zal in aanmerking genomen worden voor het bepalen van het resterend krediet.