nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Algemeen

Ingevolge de CAO van 14.12.1999 werd een wijziging doorgevoerd in de statuten van het FBZMN voor wat betreft de aansluiting en bijdrageplicht van de buitenlandse ondernemingen. 

Deze CAO voorziet een wijziging in het tijdstip vanaf wanneer buitenlandse ondernemingen verplicht worden de bijdragen aan het FBZMN te betalen.

Kort samengevat komt het hier op neer: 
  • De buitenlandse onderneming is vanaf de eerste dag activiteit in België verplicht zich aan te melden bij het FBZMN. 
  • De bijdrageplicht voor buitenlandse ondernemingen start na 12 maanden activiteit op Belgisch grondgebied. Concreet betekent dit dus dat de bijdrage verschuldigd is vanaf de 13de maand activiteit door de buitenlandse werkgever.
  • De bijdragevoet wordt vastgelegd door een Belgische Collectieve Arbeidsovereenkomst. 
  • De bijdrage is elk kwartaal verschuldigd en wordt berekend op de brutoloonmassa van de gedetacheerde arbeiders en arbeidsters.
  • De bepalingen voor het Extra Legaal Pensioenfonds zijn niet van toepassing voor buitenlandse ondernemingen.

Ondernemingen die geen spontane aangifte doen zullen ambtshalve worden aangesloten en de bijdrage wordt op een forfaitaire loonmassa berekend.

De mogelijkheid bestaat om vrijstelling te bekomen van het betalen van deze bijdrage mits er voldoende geldende bewijsstukken kunnen worden voorgelegd van een gelijkaardig bijkomend recht voor de arbeid(st)ers in het land van oorsprong :

Voor werkgevers uit Nederland, Frankrijk, Duitsland en Verenigd Koninkrijk geldt er een speciale regeling. Vermits er in voormelde landen voor de gedetacheerde arbeiders een wettelijke en gelijkaardige bescherming bestaat aan deze waarin het FBZMN voorziet, zijn de ondernemingen uit voornoemde landen, in geval van detachering naar België, vrijgesteld van de bijdrageplicht aan het FBZMN Arbeiders in België maar er bestaat dan ook geen recht op aanvullende vergoedingen. Let op : de aansluiting bij het FBZMN is wel verplicht vanaf de 1ste dag activiteit.

Voor de overige landen werd na onderzoek beslist dat de werkgevers wel bijdrageplichtig zijn vanaf de 13de maand activiteit in België. Voor deze gedetacheerde arbeiders of arbeidsters geldt vanaf de 15de kalenderdag van deze 13de maand dan ook het recht op aanvullende vergoedingen van het FBZMN conform de statutaire voorwaarden.