nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Fiscale wetgeving.

Het K.B. van 21.11.2001 tot wijziging van het K.B. 18.12.2000 tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen (B.S. 06.12.2001) legt de nodige richtlijnen op met betrekking tot de bedrijfsvoorheffing op aanvullende vergoedingen.

 1. Voor de sectoren
  • volledige werkloosheid
  • tijdelijke werkloosheid
  • oudere werklozen
  • ziekte
  • oudere zieken

  dienen de nodige inhoudingen inzake bedrijfsvoorheffing te gebeuren volgens de wettelijke schalen.

  Het is duidelijk dat de ingehouden bedrijfsvoorheffing volgens de vigerende reglementering van de FOD Financiën naar deze moet doorgestort worden en met het FBZMN de bruto bedragen van de aanvullende vergoedingen moeten worden afgerekend.

 2. Voor de sector werkloosheid met bedrijfstoeslag
  Er dient geen bedrijfsvoorheffing ingehouden te worden op de aan de arbeid(st)er te betalen aanvullende vergoeding in het kader van de werkloosheid met bedrijfstoeslag.
  Wij verwijzen hiervoor naar het rondschrijven van het FOD Financiën, Administratie van de ondernemings- en inkomstenfiscaliteit, Centrale Diensten, aangaande de inkomensbelastingen en met als kenmerk «Directie I/5/A-Ci.RH.244/553.065».
  Bij het einde van het dienstjaar moet voor elke rechthebbende een belastingsfiche opgemaakt en doorgezonden worden, zelfs voor rechthebbenden waarvoor geen bedrijfsvoorheffing werd ingehouden en doorgestort.