nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)
U bent hier:   Onderrichtingen > Ziekte
Search

Ziekte

Er wordt vanaf 01.07.2017 een maandelijkse forfaitaire aanvullende vergoeding van respectievelijk € 89,25 bij een voltijdse dienstbetrekking en € 44,63 bij een deeltijdse dienstbetrekking (bruto) toegekend voor maximum 14 maanden, aan de arbeid(st)ers die werkongeschikt worden wegens ziekte, zwangerschap of ongeval, terwijl ze tewerkgesteld zijn door een werkgever, die ressorteert onder het PC 111.

Voorwaarden

  • Er moet minstens 15 dagen anciënniteit zijn in de onderneming.
  • De arbeid(st)er ontvangt de primaire vergoedingen van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
  • Het gewaarborgd loon van 30 kalenderdagen werd door de werkgever betaald.
  • Het betreft geen arbeidsongeval of een beroepsziekte.

Aanvraag

  • De werkgever die de arbeid(st)er tewerkstelt dient een kaart van rechthebbende (FM04 na voltijdse dienstbetrekking – FM44 na deeltijdse dienstbetrekking) aan te vragen bij het Nationaal Secretariaat van het FBZMN.
  • Het Nationaal Secretariaat zal aan de arbeid(st)er de voornoemde kaart overhandigen.
  • Deze kaart is geldig vanaf de maand waarin de eerste werkelijk door de mutualiteit betaalde ziektedag valt en dit na het verstrijken van de 30 kalenderdagen gewaarborgd maandloon, met dien verstande dat het recht op de eerste forfaitaire aanvullende maandvergoeding ten vroegste kan ingaan vanaf de maand volgend op de maand waarin de eerste effectieve ziektedag (= eerste dag van het gewaarborgd loon) valt.
  • Het maximum aantal maanden recht is veertien maanden.

Uitbetaling: de vergoedingen worden betaald door de door het FBZMN erkende uitbetalingsinstellingen. De arbeid(st)ers zijn vrij zelf hun uitbetalingsinstelling te kiezen, maar dienen zich hoe dan ook te wenden tot hun vakbond indien ze gesyndiceerd zijn.

Klik hier voor de volledige onderrichtingen (aanmelden vereist).