nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Betaling van de forfaitaire maandvergoeding

De uitbetalingsinstelling moet, op het moment dat de arbeid(st)er zich daar aanbiedt met de kaart van rechthebbende FM04/ FM44, de nodige kwijtingskaarten (maximum veertien!) aan de betrokken arbeid(st)er meegeven. Deze kwijtingskaarten worden door de uitbetalingsinstellingen zelf aangemaakt en worden FM04bis (volledige dienstbetrekking) en FM44bis (deeltijdse dienstbetrekking) genoemd.

Alhoewel het FBZMN het gebruik van de kwijtingskaart blijft stimuleren en hieraan zodoende de voorkeur blijft geven, wordt door het FBZMN elke verklaring van de mutualiteit aanvaard als “kwijting”. Deze verklaring moet dan wel volgende elementen verplicht vermelden:

  • aanvangsdatum van de ziekte
  • maand (of periode, kunnen meerdere maanden op één attest zijn) waarvoor de mutualiteit vergoedingen heeft betaald
  • handtekening, datum en stempel van de mutualiteit

Het FBZMN houdt zich het recht voor de ingediende vergoedingen ziekte niet te aanvaarden indien de verklaring van de mutualiteit niet voldoet aan de vernoemde voorwaarden.

De arbeid(st)er gaat met deze kwijtingskaarten (verklaring mutualiteit), maand per maand, ter invulling naar zijn/haar mutualiteit en bezorgt deze eveneens maand per maand terug aan de uitbetalingsinstelling.

De uitbetalingsinstelling kan overgaan tot de betaling van de ingediende, volledig ingevulde en ondertekende kwijtingskaart (verklaring).

De ingevulde en ondertekende kwijtingskaart (verklaring) dient gevoegd te worden bij de afrekening en ingediend te worden bij het Nationaal Secretariaat van het FBZMN, via de syndicale centrale. De kaart van rechthebbende dient NIET toegevoegd te worden!

De procedure van uitbetaling, afrekening en nazicht wordt beschreven onder «Uitbetalingsmodaliteiten».

In geen enkel geval mogen met de kaart FM04/FM44 meer dan veertien forfaitaire maandvergoedingen worden betaald.

Eveneens kan nooit een terugwerkende kracht van meer dan drie jaar worden aanvaard, te rekenen vanaf de geldigheidsdatum van de kaart van rechthebbende.