nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Gewone bijdragen

Basis van berekening der gewone bijdragen

Vanaf de bijdrage over het 1° kwartaal 2015 zal het FBZMN zich voor de trimestriële loongegevens van de arbeiders baseren op de DMFA-aangifte van de RSZ.
De werkgever dient vanaf dan geen loonaangifte meer over te maken aan het FBZMN.
Het FBZMN maakt op basis van de DMFA-gegevens, rechtstreeks aan de werkgever, een vorderingsnota over met vermelding van alle nodige informatie, oa. te betalen bijdrage en de geldende vervaldag.

De bepalingen voor buitenlandse ondernemingen kan je hier vinden.

Daardoor verschuiven de statutaire vervaldata voor bijdragen die betrekking hebben op het 1° kwartaal 2015 of later :

Vervaldagen bijdrage vorderingen

De bijdragen zijn elk kwartaal verschuldigd en moeten volgens de Statuten, door de werkgevers uiterlijk vóór de laatste dag van de maand die volgt op dit kwartaal worden gestort, te weten:

Tot en met 4de kwartaal 2014 Vanaf 1ste kwartaal 2015
Nieuwe procedure
eerste kwartaal (januari/februari/maart) 30/04 30/06
tweede kwartaal (april/mei/juni) 31/08 30/09
derde kwartaal (juli/augustus/september) 31/10 31/12
vierde kwartaal (oktober/november/december) 31/01 31/03

Dit betekent dat de bijdrage op de hierboven vermelde data in het bezit moet zijn van het FBZMN. De datum die voorkomt op het rekeninguittreksel van de financiële instelling van het FBZMN is uitsluitend bepalend.

Alle patronale bijdragen bestemd voor het FBZMN kunnen uitsluitend betaald worden op volgend bankrekeningnummer van het FBZMN - Dienst Inningen: IBAN BE53 1401 2006 5253 - BIC GEBABEBB

Bij ontstentenis zal de dienst «Geschillen» van het Nationaal Secretariaat het dossier verder behandelen.

Samenstelling van de bijdrage

U kan een overzicht downloaden via deze links:

Belangrijk is eveneens dat u als werkgever het FBZMN informeert over elke wijziging i.v.m. de onderneming, zoals : naam- en adreswijzigingen, wijzigingen aan de vestigingseenheden, contactpersonen en hun emailadressen, geen tewerkstelling meer van arbeiders of leerjongens,….

Laattijdige betaling van de bijdrage / Sancties

Niet-betaling op de voorziene vervaldag geeft aanleiding tot volgende sancties:

  • automatische verhoging van het bedrag der bijdragen met 10%
  • nalatigheidsinterest berekend vanaf de vervaldag van het kwartaal waarvoor de bijdrage verschuldigd is, tot aan de datum van de betaling (deze nalatigheidsinterest bedraagt 7% per jaar).

Het College der Voorzitters is gemachtigd in uitzonderlijke omstandigheden het bedrag van de verhoging en van de nalatigheidsinterest te verminderen.