nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Kaart van rechthebbende.

A. Ontslag tussen vijftig en zevenenvijftig jaar

De aanvraag tot uitgifte van de kaart van rechthebbende FM11/FM61 op de eerste dag van de volledige werkloosheid dient door de werkgever te gebeuren, voor elke arbeid(st)er die ontslagen wordt in de leeftijd tussen vijftig en zevenenvijftig jaar op de dag van de betekening van het ontslag, aan het Nationaal Secretariaat van het FBZMN, door middel van het formulier FMDCplus of online via www.fondsmet.be. De kaart van rechthebbende FM11/FM61 zal, met een krediet van 300 dagen door het N.S. van het FBZMN worden uitgegeven – indien vanzelfsprekend betrokkene aan de nodige statutaire voorwaarden voldoet. De kaart zal aan de werkgever worden toegezonden met de vraag deze onmiddellijk over te maken aan de ontslagen arbeid(st)er.

Het Nationaal Secretariaat van het FBZMN zal betrokken arbeid(st)er drie maanden voor het bereiken van zijn (haar) zevenenvijftigste verjaardag op de hoogte brengen van het mogelijke recht op de aanvullende maandvergoeding tot aan de pensioenleeftijd en zal een formulier FM24B, waarmee de betrokkene enerzijds zijn situatie op dat moment (werkloos, ziek, tewerkgesteld,...) zal moeten bevestigen en anderzijds of hij/zij al dan niet een tegemoetkoming of vergoeding van zijn/haar gewezen werkgever uit het PC111, die hem/haar ontslagen heeft in de leeftijd tussen 50 jaar en 56 jaar, ontvangt, ter invulling en ondertekening mee opsturen.

De arbeid(st)er duidt op het formulier FM24B ook de uitbetalingsinstelling naar zijn/haar keuze aan.

De betrokkene biedt zich, indien hij/zij gesyndiceerd is, met dit formulier aan bij zijn (haar) uitbetalingsinstelling, die verzocht wordt betrokkene bij te staan bij het invullen van het formulier FM24B en die het op zijn beurt dient over te maken aan de syndicale centrale.

De niet-gesyndiceerde arbeid(st)er stuurt het ingevulde en ondertekende attest rechtstreeks op naar het Nationaal Secretariaat van het FBZMN, Ravensteingalerij 27 bus 7, 1000 Brussel.

Indien de werkloosheidsperiode in de periode tussen het ontslag en het moment van het invullen en ondertekenen van het formulier FM24B werd onderbroken, ongeacht de reden, zal door de uitbetalingsinstelling een procedure van neutralisatie moeten worden aangevraagd voor de periode tussen de laatste vergoede werkloosheidsdag en de nieuwe eerste werkloosheidsdag die nodig is voor het verder uitputten van het resterend krediet van 300 dagen.

Het volledige krediet van 300 dagen moet hoe dan ook uitgeput zijn, alvorens de arbeid(st)er aanspraak kan maken op de vergoeding in de sector «Oudere werklozen». (Zie hoofdstuk Volledige werkloosheid).

Van zodra het Nationaal Secretariaat in het bezit is van de nodige documenten om het nazicht te doen zal het, indien statutair mogelijk, overgaan tot de uitgifte van een kaart van rechthebbende FM20 «Voltijds – Oudere werklozen» of FM70 «Deeltijds – Oudere werklozen» en deze bezorgen, voor de gesyndiceerde arbeid(st)er aan de syndicale centrale van de uitbetalingsinstelling van betrokkene en voor de niet-gesyndiceerde arbeid(st)er aan de intersyndicale dienst (ISD) van het FBZMN zelf.

B. Ontslag vanaf zevenenvijftig jaar

De aanvraag tot uitgifte van de kaart FM11/FM61 op de eerste dag van de volledige werkloosheid dient door de werkgever te gebeuren, voor elke arbeid(st)er die ontslagen wordt in de leeftijd vanaf 57 jaar, aan het Nationaal Secretariaat van het FBZMN door middel van het formulier FMDCplus of online via www.fondsmet.be. De kaart van rechthebbende FM11/FM61 zal, met een krediet van 300 dagen door het NS van het FBZMN worden uitgegeven – indien betrokkene vanzelfsprekend aan de nodige statutaire voorwaarden voldoet. De kaart zal aan de werkgever worden toegezonden, met de vraag deze onmiddellijk over te maken aan de ontslagen arbeid(st)er.

Tegelijkertijd zal het NS van het FBZMN het formulier FM24 ter invulling en ondertekening aan de arbeid(st)er opsturen, met de vraag de nodige gegevens in te vullen in verband met enerzijds het al dan niet ontvangen van een tegemoetkoming of vergoeding van zijn/haar werkgever uit het PC111 die hem/haar ontslagen heeft en anderzijds de keuze van Uitbetalingsinstelling van de arbeid(st)er.

Na het volledig uitputten van voornoemde kaart FM11/FM61, zal, indien betrokkene op dat moment aan alle statutaire voorwaarden in de sector «oudere werklozen» voldoet, de kaart van rechthebbende FM20/FM70 met geldigheidsdatum de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de 300ste dag werd vergoed en geldig tot en met de maand waarin betrokkene de pensioenleeftijd heeft bereikt, aan de door de arbeid(st)er gekozen Uitbetalingsinstelling toegezonden worden.