nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

2007-3: Seniorenvakantie uitkering

Minimaliseren

Gelet op het Nationaal Akkoord dat in het Paritair Comité van de sector 111 werd afgesloten dd 31.05.2007, inzonderheid punt 5.2.d, melden wij met deze dat de arbeid(st)ers van 50 jaar of ouder die onder bepaalde voorwaarden (zie verder) recht hebben op betaling van de seniorvakantie- uitkering van de RVA, eveneens recht hebben op de aanvullende vergoeding van het FBZMN in het kader van de tijdelijke werkloosheid.

Voorwaarden tot het bekomen van de seniorvakantie-uitkering van de RVA:

 • minstens 50 jaar oud zijn op 31 december van het vakantiedienstjaar (= kalenderjaar dat het vakantiejaar vooraf gaat).
 • recht hebben op minder dan 4 weken betaalde vakantie in het vakantiejaar en dit tengevolge van een periode van volledige werkloosheid of invaliditeit na één jaar ziekte in de loop van het vakantiedienstjaar.
  • LET OP!!! De regeling van seniorvakantie-uitkering is niet van toepassing indien het onvolledige recht op betaalde vakantie het gevolg is van andere onderbrekingen tijdens het vakantiedienstjaar, zoals tijdelijke werkloosheid, onbetaald verlof, loopbaanonderbreking, …
 • de arbeid(st)er heeft de gewone betaalde vakantiedagen waarop hij/zij eventueel recht heeft reeds volledig uitgeput, hetzij tijdens een periode van tewerkstelling als loontrekkende, hetzij tijdens een periode van vergoede volledige werkloosheid.

Per seniorvakantie-uitkering van de RVA, voorziet het Fonds een aanvullende vergoeding van € 9,00 per hele dag en € 4,50 per halve dag. Deze bedragen worden vanaf 01.01.2008 aangepast als volgt: € 9,40 per hele dag en € 4,70 per halve dag.

De kaart van rechthebbende die hiervoor dienstig is heet FM01/SV (Senior Vakantie).

Met de kaart van rechthebbende FM01/SV, die geldig is tot 31 december van het jaar waarin de eerste dag van de geldigheid valt, kunnen maximum 24 vergoedingen betaald worden.

Een arbeid(st)er kan in de duurtijd van zijn/haar loopbaan meerdere kaarten FM01/SV ontvangen.

Daarvoor moet hij/zij voldoen aan de eerder in deze onderrichting aangehaalde voorwaarden van de RVA.

De te volgen administratieve werkwijze voor het FBZMN:

AANVRAAG KAART FM01/SV

 • door de werkgever waar de arbeid(st)er van 50 jaar of ouder in dienst is op de eerste dag van het opnemen van de seniorvakantie-uitkering
 • aan het Regionaal Bureau van het FBZMN waaronder de werkgever ressorteert
 • met het aanvraagformulier FM DT met aanduiding “FM01/SV – Seniorvakantie” (dit houdt in dat de aanvragen van verschillende soorten kaarten FM01 afzonderlijk dienen te gebeuren)
 • en met bijlage het nodige bewijs, zoals daar zijn: kopie C103-seniorvakantie, kopie C2 RVA, verklaring op eer van de arbeid(st)er of gelijk welke andere verklaring of attest waaruit blijkt dat betrokken arbeid(st)er recht heeft op de seniorvakantie-uitkering van de RVA

UITGIFTE KAART FM01/SV

 • door het Regionaal Bureau waaraan de werkgever de vraag tot uitgifte heeft gesteld
 • aan de werkgever die de uitgifte van de kaart heeft gevraagd
 • bij de eerste voorziene periode van seniorvakantie-uitkering, maar ten vroegste in de loop van de maand april van het vakantiejaar.
 • De kaart vermeldt, naast het type kaart FM01/SV ook het maximum aantal uit te keren vergoedingen (= 24) en ook het feit dat het recht ten einde loopt aan het einde van het vakantiejaar (31 december van het jaar waarin de eerste dag seniorvakantie-uitkering wordt genomen).
 • De werkgever bezorgt de kaart FM01/SV aan de arbeid(st)er.

UITBETALING

 • de betaling van de aanvullende vergoeding van het FBZMN gebeurt door de uitbetalinginstelling die door de arbeid(st)er zelf wordt gekozen
 • en dit per periode seniorvakantie-uitkering, zoals vergoed door de RVA
 • de eerste betaling mag ten vroegste gebeuren in de loop van de maand mei van het vakantiejaar

BELANGRIJKE MEDEDELINGEN

 • Op het moment van het opvragen van de seniorvakantie-uitkering moet de arbeid(st)er van 50 jaar of ouder, in dienst zijn van een onderneming van het PC 111 om aanspraak te kunnen maken op de aanvullende vergoeding van het FBZMN.
  Waar betrokkene voordien tewerkgesteld was, doet niet ter zake.
 • De kaart FM01/SV mag ten vroegste in de loop van de maand april van het vakantiejaar aangevraagd en uitgegeven worden. De geldigheidsdatum van deze kaart kan echter wel voordien liggen.
 • Voor elke eerste seniorvakantie-uitkering per vakantiejaar, moet de werkgever een kaart FM01/SV aanvragen, zelfs indien er voor deze arbeid(st)er voor hetzelfde kalenderjaar reeds een kaart FM01 (of FM01/62 of FM01/75) bestaat.
 • In afwachting van de aangepaste aanvraag formulieren FMDT, verzoeken wij de werkgevers links bovenaan het aanvraag formulier FMDT zelf de aanduiding te vermelden FM01/SV voor alle aanvragen tot het bekomen van de kaart van rechthebbende FM01/SV.

C.D. 19.06.2007

Onderrichting verzonden 06.2007