nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Rechthebbenden en voorwaarden

De arbeid(st)ers die recht hebben op de werkloosheidsuitkering met bedrijfstoeslag nadat ze ten minste onafgebroken één jaar, voorafgaand aan de Werkloosheid met Bedrijfstoeslag, als arbeid(st)er tewerkgesteld waren in een regime van een voltijdse of deeltijdse dienstbetrekking in de onderneming die de arbeid(st)er werkloosheid met bedrijfstoeslag heeft toegekend en die ressorteert onder het PC111 en verder voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Afgedankt zijn, op basis van een collectieve arbeidsovereenkomst (op nationaal, provinciaal, gewestelijk of ander niveau), die voordelen voorziet gelijkaardig aan deze voorzien in de Collectieve Arbeidsovereenkomst n° 17 (K.B. 16.01.1975 - B.S. 31.01.1975) door een werkgever die afhangt van het PC111.

  • De officiële werkloosheidsuitkeringen genieten, in toepassing van de wetgeving op de werkloosheidsverzekering met bedrijfstoeslag.

  • Op de eerste dag van volledige werkloosheid niet jonger zijn dan de minimum leeftijd die de wetgever aanvaardt