nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Rechthebbenden en voorwaarden

De arbeid(st)ers die volledig werkloos worden na afdanking, nadat ze tewerkgesteld waren in het regime van een voltijdse of deeltijdse dienstbetrekking en voldoen aan volgende voorwaarden:

  • Ofwel afgedankt zijn wegens economische redenen door een werkgever die afhangt van het PC111.
  • Ofwel volledig werkloos geworden zijn na een stagecontract of een startbaanovereenkomst (tijdelijk tot en met 31/12/2014), na een contract voor bepaalde duur, een vervangingscontract of voor een duidelijk omschreven werk of taak bij een werkgever die afhangt van het PC111, maar op voorwaarde dat dit contract een duurtijd had van minstens drie maanden.
  • Op het ogenblik van de werkloosheid, na een contract van onbepaalde duur, een anciënniteit hebben van vijftien kalenderdagen in de onderneming.
  • Op de dag van de betekening van het ontslag heeft de arbeid(st)er de leeftijd van 50 jaar nog niet bereikt.
  • Werkloosheidsuitkeringen genieten in toepassing van de wetgeving op de werkloosheidsverzekering voor de volledige werkloosheid.

Opmerking

Voor de arbeid(st)ers die afgedankt werden ingevolge werkloosheid met bedrijfstoeslag moet luik 'Werkloosheid met Bedrijfstoeslag' worden geraadpleegd.

Voor de arbeid(st)ers die afgedankt werden wegens economische redenen, en op de eerste dag van de betekening van het ontslag minstens vijftig jaar oud zijn, moet luik 'Oudere werklozen' worden geraadpleegd.