nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Mutatie. Wijziging van uitbetalingsinstelling. Procedure FM8

A. Naar een andere uitbetalingsinstelling (het prefixnummer wijzigt).

Wanneer een arbeid(st)er verandert van uitbetalingsinstelling moet hij (zij) hiervan aangifte doen aan de nieuwe uitbetalingsinstelling. Deze gaat na of de arbeid(st)er reeds bij een andere uitbetalingsinstelling vergoedingen heeft ontvangen.

Daartoe vraagt ze de mutatie aan en vult het formulier FM8 in. Zij zendt dit naar de syndicale centrale die het doorstuurt naar het Nationaal Secretariaat van het FBZMN.

Op dit formulier FM8 vermeldt de uitbetalingsinstelling:

  • de volledige identiteit van de betrokkene voor wie de mutatie wordt aangevraagd
  • het eventueel nieuw adres
  • het kaarttype (per sector of kaarttype moet een afzonderlijke procedure van mutatie gevoerd worden!)
  • de identiteit van de vorige en de nieuwe uitbetalingsinstelling
  • de datum vanaf dewelke de mutatie wordt aangevraagd.

Het FBZMN zendt een formulier FM8.1 naar de vroegere syndicale centrale. Deze zendt dit formulier naar de vroegere uitbetalingsinstelling.

De vroegere uitbetalingsinstelling vermeldt op het formulier FM8.1:

  • tot welke datum ze vergoedingen heeft uitbetaald
  • dat ze instemt met de mutatie vanaf de gevraagde datum, ofwel dat ze bezwaren heeft en de mutatie niet toestaat. (In dat geval moet(en) de reden(en) worden vermeld).

De vroegere uitbetalingsinstelling zendt het formulier FM8.1 binnen de acht dagen terug naar haar syndicale centrale, die het op haar beurt doorstuurt naar het FBZMN. Indien het formulier FM8.1 niet binnen de voorziene termijn toekomt op het FBZMN zal de mutatie ambtshalve worden toegestaan.

Het FBZMN geeft de toelating tot uitbetaling en zendt deze toelating naar de nieuwe syndicale centrale die ze doorstuurt naar de nieuwe uitbetalingsinstelling.

Het FBZMN brengt de vroegere syndicale centrale ter kennis dat de mutatie werd toegestaan en dat de kaart van rechthebbende in haar bezit vanaf de mutatiedatum ongeldig is geworden. De Syndicale Centrale zendt deze beslissing door naar de vroegere uitbetalingsinstelling.

Indien het FBZMN de mutatie niet toestaat, wordt de weigering betekend aan de nieuwe syndicale centrale, die de betekening doorstuurt naar de nieuwe uitbetalingsinstelling.

B. Binnen dezelfde syndicale centrale (het prefixnummer wijzigt niet).

Wanneer een mutatie binnen dezelfde syndicale centrale, maar met verschillend afrekeningsnummer plaatsvindt (de betrokken arbeid(st)er verhuist, maar blijft bij dezelfde syndicale uitbetalingsinstelling aangesloten), dan moet de procedure met het gebruik van de formulieren FM8/FM8.1, zoals hierboven onder punt A beschreven staat, niet toegepast worden.

De mutatie zal AUTOMATISCH gebeuren bij de indiening van een betaalde vergoeding. Het afrekeningsnummer van de nieuwe uitbetalingsinstelling wordt via geautomatiseerde weg met de kaart van rechthebbende en de daarbij horende betalingen gekoppeld.