nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Aanvraag van de kaart van rechthebbende - procedure FM16

Indien een werkgever om de één of andere reden in gebreke blijft bij het aanvragen van een kaart van rechthebbende, is de syndicale uitbetalingsinstelling gemachtigd in de plaats te treden van de werkgever om zelf de nodige stappen te zetten tot het bekomen van een kaart van rechthebbende (FM16).
Uitzondering hierop zijn de dossiers in geval van FALING. Hiervoor verwijzen wij naar het stuk FA/FM11.

De verschillende te volgen stappen zijn:

 1. De syndicale uitbetalingsinstelling stelt vast dat de werkgever nog geen kaart van rechthebbende aan de arbeid(st)er heeft afgegeven. Op dat moment doet zij schriftelijk navraag (brief – fax – mail) bij de werkgever en wijst op diens plichten. Indien de werkgever na één week niet gereageerd heeft op dit schrijven (fax – mail), mag de syndicale uitbetalingsinstelling via de beroepscentrale aan het Nationaal Secretariaat van het FBZMN door middel van het formulier FM16 een aanvraag tot uitgifte van de kaart van rechthebbende doen. Hierbij moet door de uitbetalingsinstelling een kopie van voornoemd schrijven aan de werkgever gevoegd te worden. Uitzonderlijk kan een verklaring van de verantwoordelijke van de uitbetalingsinstelling in de plaats hiervan treden. Het Nationaal Secretariaat van het FBZMN zal de zaak dan verder onderzoeken. De afhandeling van de ganse procedure zal hierdoor wel merkelijk vertraagd worden. Het is tevens aan te raden eventueel andere bewijsstukken bij het formulier FM16 te voegen, zoals de C 3.2 bij tijdelijke werkloosheid, de C4 bij volledige werkloosheid, het attest van de mutualiteit bij ziekte enzovoort. 

 2. Het formulier FM16 met bijlage(n) komt toe op het Nationaal Secretariaat van het FBZMN. Hier wordt een onderzoek naar de gevolgde procedure, alsook naar de gevraagde kaart gestart. Indien het dossier niet volledig is (FM16 zonder kopie brief of verklaring) wordt de aanvraag onmiddellijk terug gezonden en als niet bestaande beschouwd. Indien zou blijken dat de gevraagde kaart van rechthebbende reeds bestaat in het bestand van het FBZMN, wordt de syndicale uitbetalingsinstelling hiervan op de hoogte gebracht. Het dossier wordt op dat moment gesloten.
  Indien de kaart echter niet in het bestand voorkomt, en indien de nodige bewijsstukken werden toegevoegd aan het formulier FM16 (kopie C3.2,C4,…) kan het Nationaal Secretariaat van het FBZMN onmiddellijk overgaan tot de uitgifte van de kaart van rechthebbende en dit volgens de normale procedures. Van zodra het uniek kaartnummer toegekend kan de gevraagde kaart van rechthebbende aan de syndicale Uitbetalingsinstelling worden overgemaakt.
  Indien echter geen bewijsstukken werden bijgevoegd bij het formulier FM16 (enkel kopie brief of verklaring), dan dient het Nationaal Secretariaat van het FBZMN zelf contact op te nemen met de werkgever teneinde een aantal noodzakelijke gegevens op te vragen, zoals de anciënniteit, de reden van tijdelijke of volledige werkloosheid of werkongeschiktheid, de juiste aanvangsdatum van de gebeurtenis en dergelijke meer.
  Zodra de werkgever hierop geantwoord heeft en dit uiterlijk drie weken na het verzenden van het bedoelde schrijven, neemt het Nationaal Secretariaat van het FBZMN een beslissing en gaat ze
  1. over tot uitgifte van de kaart van rechthebbende en dit volgens de normale procedures. Zodra het unieke kaartnummer toegekend werd, kan de gevraagde kaart van rechthebbende aan de syndicale uitbetalingsinstelling worden overgemaakt.
  2. niet over tot uitgifte van de kaart van rechthebbende, indien ze meent op dat moment niet over de nodige bewijzen te beschikken om in eer en geweten de gevraagde kaart van rechthebbende uit te geven. In dit geval wordt het dossier voorgelegd aan de bevoegde instantie van het FBZMN. 

De genomen beslissing zal nadien aan de syndicale uitbetalingsinstelling worden betekend.
Indien de werkgever niet binnen de afgesproken termijn van drie weken (= 15 werkdagen) zou hebben geantwoord, wordt het dossier onmiddellijk voorgelegd aan de bevoegde instantie van het FBZMN.
De genomen beslissing zal nadien aan de syndicale uitbetalingsinstelling worden betekend.