nl | de | fr
  |  Inloggen
Paritair Comité 111 - Arbeiders
Fonds voor Bestaanszekerheid van de Metaalverwerkende Nijverheid (FBZMN)
Fonds de Sécurité D'Existence des Fabrications Métalliques (FSEFM)
Existenzsicherungsfonds der Metallverarbeitenden Industrie (ESFMI)

Procedure FA/FM11 (in geval van faling)

In geval van faling van een onderneming van het PC111, start het Nationaal Secretariaat (NS) van het FBZMN onmiddellijk een procedure FA/FM11 op, teneinde via de curator de kaarten FM11/FM61 te bekomen voor alle arbeid(st)ers die nog in dienst zijn van bedoelde onderneming op het moment van de faling.
De geldigheidsdatum van deze kaart zal steeds de dag van faling zijn, zoals verschenen in het Belgisch Staatsblad.

Teneinde dubbele aanvragen – en dus ook dubbel werk – te vermijden, willen wij er op wijzen dat de procedure FM16 (zie punt 3) in geval van FALING overbodig is, gelet op de procedure FA/FM11. Het is de UBI dan ook NIET TOEGESTAAN in geval van FALING een procedure FM16 aan te vragen zonder voorafgaandelijk toelating van het NS van het FBZMN. 
  • Van zodra het NS van het FBZMN een procedure FA/ FM11 opstart zal de UBI hiervan via e-mail onmiddellijk op de hoogte gebracht worden.
  • Na een proceduretijd van 20 kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag van voornoemde e-mail, staat het de UBI vrij, indien de kaart FM11/FM61 nog niet in haar bezit is, de opstart van de procedure FM16 – via haar beroepscentrale - aan het NS van het FBZMN te vragen.

Dit kan per eenvoudige brief, fax of e-mail met verplicht te vermelden:

  • rijksregisternummer van de arbeid(st)er
  • naam en voornaam van de arbeid(st)er
  • naam werkgever (indien gekend aansluitingsnummer bij het Fonds Metaal, RSZ en/of KBO nummer)
  • datum faling.

Het FBZMN zal nagaan in hoeverre de curator intussen al dan niet de nodige stappen heeft ondernomen tot aanvraag van de uitgifte van deze kaart(en).

In functie van dit nazicht zal het FBZMN

  • Ofwel de procedure FA/FM11 stop zetten en de toelating geven aan de UBI om de procedure FM16 op te starten
  • Ofwel de UBI op de hoogte brengen van de stand van zaken van de procedure FA/FM11, wetende dat de uitgifte van de kaarten spoedig zal volgen. Het spreekt vanzelf dat in dit geval de procedure FM16 niet mag opgestart worden!

Indien na de proceduretijd het FBZMN nog niet in het bezit is van de aanvraag tot uitgifte van de kaart(en) van rechthebbende door de curator, zal door middel van een rappel van het FBZMN, een nieuwe proceduretijd van 10 kalenderdagen ingebouwd worden.

Indien ook deze proceduretijd zonder gevolg is verstreken, zal het FBZMN via e-mail aan de UBI’s melden dat de procedure FA/FM11 in deze faling is afgesloten en dat het de UBI’s vanaf dat moment vrij staat de procedure FM16 op te starten.

Het moet duidelijk zijn dat in dit geval de verplichting van het schrijven aan de werkgever wegvalt.

Let wel, elke ingediende procedure FM16 in geval van faling, zonder voorafgaand akkoord van het NS van het FBZMN, of zonder mededeling door het FBZMN dat de procedure FA/ FM11 werd afgesloten, zal geweigerd worden.